Аймақты таңдаңыз
Қазақша
Русский
Тіркелу Кіру
Басты Мұғалімге көмек Бағалау және рефлексия

Жаңартылған білім беру жүйесі білім беру бағдарламаларын оқыту мақсаттарын меңгеру сапасын бағалаудың тиісті әдістемесімен және шкаласымен бекітіледі.

12902
1-дәріс. Білімді бағалау жүйесі. 1-бөлім 0

    Бағалау – білім алушылардың нақты қол жеткізген оқу нәтижелеріне қалыптасқан өлшемдер негізінде күтілетін оқу нәтижелерімен салыстыру процесі.

Бағалау критерийлері – негізінде білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүргізілетін белгілер.

Формативті бағалау – сыныпта күнделікті жұмыс барысында өткізілетін бағалау түрі, білім алушылардың үлгерімінің ағымдағы көрсеткіші болып табылады, оқу барысында білім алушы мен мұғалім арасындағы жедел өзара байланысты, оқушы мен мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді және білім беру процесін жетілдіруге мүмкіндік береді.

Жиынтық бағалау – белгілі бір оқу кезеңі (тоқсан, триместр, оқу жылы) аяқталғаннан кейін, сондай-ақ оқу бағдарламасына сәйкес бөлімдерді зерделегеннен кейін өткізілетін бағалау түрі.

Критериалды бағалау − бұл оқушылардың оқу жетістіктерін нақты анықталған, ұжымдық әзірленген, білім беру процесінің барлық қатысушыларына алдын ала белгілі, білім беру мақсаттары мен мазмұнына сәйкес келетін, оқушылардың оқу-танымдық құзыреттілігін қалыптастыруға ықпал ететін критерийлермен салыстыруға негізделген процесс.

Білім жетістігін қамтамасыз ететін оқыту нәтижелерін бағалау әдістемесінің тұжырымдамалық тәсілдеріне критериалды бағалау, оқу барысында деректерді тұрақты жинау және өңдеу, бағалау нәтижелерімен оқытуды түзету, оқушыларды ынталандыру, бағалауды қою, есептілікті дайындау, оқу бағдарламалары мен жоспарларын жетілдіру, басқарушылық шешімдерді қабылдау жатады.

Бағалаудың жаңа жүйелеріне  оқушының оқу процесінің құндылығын түсіну үшін жағдай жасау, оқушыларда әрдайым алдыңғы нәтижелерге қарамастан жақсы нәтижелерге қол жеткізу, объективтілікке жету жатады.

  

Назар аударыңыз! Бейнені көру үшін Сіз тіркелген пайдаланушы және тиісті құқықтарға ие болуыңыз керек.
2-дәріс. Білімді бағалау жүйесі. 2-бөлім 0

Критериалды бағалау қағидаларына оқыту мен бағалаудың өзара байланысы, объективтілік, нақтылық және анықтық, анықтық және қол жетімділік, үздіксіздік, дамуға бағыттылығы жатады.

Формативті бағалау – сабақ барысында оқыту және тану процесінің осы кезеңіне міндетті оқу тапсырмасын орындау кезіндегі бағалауы.

Жиынтық бағалау – бөлім/аралық тақырып, тоқсан және орта білім деңгейі үшін жиынтық бағалау процедурасы.

Критериалды бағалау міндеттеріне сыныптың әр бөлімінде әр оқушының дайындық деңгейін анықтау, оқу жоспарының тиімділігін талдау, оқу мақсаттарына сәйкес бағалау мақсатын, критерийлерін және дескрипторларды жасай білу, оқушының жеке дамуының табыстылығын бақылау, оқушыларды оқытудағы қателер мен олқылықтарды анықтау және жою, оқушы мен мұғалім, ата-анасы арасында оқу үдерісі мен бағалау нәтижелері туралы кері байланысты қамтамасыз ету кіреді.

Назар аударыңыз! Бейнені көру үшін Сіз тіркелген пайдаланушы және тиісті құқықтарға ие болуыңыз керек.
3-дәріс. Бағалаудың аспектілері мен стратегиялары 0

 Бағалау – одан әрі оқыту туралы шешім қабылдау мақсатында оқыту нәтижелерін жүйелі түрде жинақтауға бағытталған әрекеттерге немесе күтілетін нәтижелерге қол жеткізу деңгейін анықтаудың объективті қызметі.

Бағалау – бағытталған және мерзімді жаттығудың үздіксіз қызмет процесі.

Оқу үшін бағалау – бұл оқушылардың және олардың мұғалімдерінің белгілі бір кезең үшін қолданатын мәліметтерді іздеу және түсіндіру процесі.

Білімді меңгеру – рефлексия түсінігін бағалауы (кері байланыс).

Назар аударыңыз! Бейнені көру үшін Сіз тіркелген пайдаланушы және тиісті құқықтарға ие болуыңыз керек.
4-дәріс. Рефлексия: оқыту мен мәдениет 0

Рефлексия (лат. reflexio-артқа жүгіну) – ішкі психикалық актілер мен жай-күй субъектісі арқылы өзін-өзі тануы.

Рефлексия – ересектердің өз педагогикалық қызметін талдау және балаға әсер ету нәтижелерін болжау қабілеті.

Рефлексілеуші педагог – бұл ойлау, талдау, өз тәжірибесін зерттейтін педагог.

Рефлексияның қабілеті – мұғалімнің әдістемелік мәдениетінің маңызды компоненті.

Назар аударыңыз! Бейнені көру үшін Сіз тіркелген пайдаланушы және тиісті құқықтарға ие болуыңыз керек.